Junior Stewards 2015

The Probationary Junior Stewards for the year 2015 are as follows:

1.    M.B. Abeyrathne

2.       N.K. Abhishekbharan

3.       M.R.A. Afzal

4.       D.C.R. Agalawatta

5.       M.R.O.V. Amararathne

6.       M.H. Azmi

7.       A.W.H. Azoom

8.       B.M.C.P. Bandara

9.       S.T.S.M. De Silva

10.   R.A. Fazly

11.   P.S.C. Gamage

12.   I.A. Jayarathne

13.   G.I.P.S.D. Jayasinghe

14.   L.H. Jayasuriya

15.   M.K.H.D. Jayawardena

16.   H.S.J.I. Jayawardena

17.   M. Madushan

18.   N.D.A. Nanayakkara

19.   A.M. Nazahim

20.   U.M.B. Neranjana

21.   H.P.T. Nethmina

22.   R.H.B.S. Pabasara

23.   V.S. Pathirana

24.   S.J.S. Peiris

25.   D.C. Perera

26.   K.C.J. Perera

27.   M. Pravien

28.   W.D.H. Pushpakumara

29.   S.N.S. Rathnayake

30.   S. Sajishnavan

31.   M.H. Thameem

32.   R.W.M.B.M. Wadugodapitiya

33.   P.D.W. Wanniarachchi

34.   S. Weragala

35.   A.M. Wijerathunga

36.   H.A.P. Wishwajith

37.   M.A. Yoosuf

38.   A.M.P.B.B Abekoon

39.   A.M.J.D.R Alahakoon

40.   T.D Arachchige

41.   S.D Athukorala

42.   T.P Balasuriya

43.   H.A.S De Silva

44.   C.D Edirisinghe

45.   M.S.M Fazloon

46.   P.A.D Geethappriya

47.   W.I Hewamanna

48.   D.N Kannangara

49.   K.H Liyanage

50.   N.M.A.S Narasinghe

51.   G.D.B Omesha

52.   H.R Peiris

53.   N.K Ramanayake

54.   D.R Ranchagoda

55.   P.R Rashimthu

56.   R.M.A.S Rathnayake

57.   G.D.H.M Seneviratne

58.   K.A.M Tharumudu

59.   A.P.S.R Vimukthi

60.   K.D.K.S Wijerathne

61.   C.M Wijetunga

62.   A.A.F Yakoob