Probationary Stewards 2015

 1. Adikari H.R
 2. Agalawatte T.R
 3. Akiff M.F.H
 4. Anojan G
 5. Assalarachchi K.S.N
 6. Avinesh W.A
 7. Avishka U.S.C
 8. Bandara K.D
 9. Dangolle D.D
 10. De Alwis G.R
 11. De Alwis W.B.A
 12. De Silva E.R
 13. De Zoysa E.S.I
 14. De Zoysa E.D
 15. Dias D.A
 16. Dias D.P.K.K
 17. Dissanayake S.H
 18. Divigalpitiya M.S
 19. Fairoz M.I
 20. Feroze M.S
 21. Ginige B.K
 22. Gouthaman E
 23. Gowdthtaman K
 24. Gunarathne P.G.P.M
 25. Gunasekara T
 26. Gunathilake G.R.M.G.G
 27. Gunawardana D
 28. Hameed M.I.F
 29. Hennadige N.D.S
 30. Hettiarachichi D.I
 31. Iraj W.K.A.P
 32. Irfan M.F
 33. Ismail M.H
 34. Jayawardana R.S
 35. Jayawardena S.A.R.P
 36. Kalansuriya D.V.K
 37. Kariyawasam K.L.L.L
 38. Kothalawala C
 39. Mallawaarachchi H.A
 40. Mihiranga M.W.S
 41. Nanayakkara R
 42. Narendran N
 43. Pathirana R.P.R.R.C
 44. Peiris T.S.T
 45. Perera H.M
 46. Perera M.G
 47. Ragurakavan S
 48. Rajapakse K.R
 49. Rajarathna R
 50. Ramanayake H.H
 51. Ranasinghe T
 52. Ratwatte A.N
 53. Samarakoon K.B
 54. Samarathunga H
 55. Samarakoon R.I
 56. Sandeepa R.C
 57. Silva T.C.E
 58. Tenakoon S.R.G
 59. Vidanage O
 60. Waduwadeniya M.R.R.A
 61. Weerakkody H.S.A
 62. Weerasekera S.B
 63. Wijayarathne P.L.L.D
 64. Yakoob M.Y
 65. Yapa Y.M.J.N
 66. Seneviratne R.A.D.R
 67. Ananda S.N
 68. Arunod I.H.H
 69. Atapattu D.C
 70. Attygalle M.M.S
 71. Bakmedeniya A.H.M.S
 72. Gunawardana G.D.V.S
 73. Haleem M.A
 74. Herath S
 75. Herath V.D.V
 76. Karunarathne E.P.M.S
 77. Kudaligama L.C
 78. Liyanage K.L.P.I
 79. Perera M.A.S.S
 80. Perera P.M
 81. Randula M
 82. Sabarathnam P.A.A.S
 83. Samarasinghe S.S
 84. Dissanayake D.M.M.S.B
 85. Vijayakumar A
 86. Vithanage S.W.W
 87. Vedasinghe R.G
 88. Weerakkody P.S.A
 89. Wickramanayake H.P.U.L.B
 90. Wijesiri D.W.G.C.S