Prefects’ Council 2012/2013

Head Prefect   Gombaragodage S.L.
 
Senior Deputy Head Prefect       De Silva R.T.
 
Deputy Head Prefects
Academics Warnasuriya S.R.
Sports Fernando K.D.
Clubs & Societies Perera P.B.P.
Information Technology Hashim A.M.
5S’ De Silva R.K.L.J.

Abeysekera M.B.M.
Ahamed M.I.I.
Ahamed S.J.
Ajan B.
Anurakavan S.
Chandrawansa P.S.A.
Dassanayake W.R.
De Alwis A.S.E.
De Silva A.A.O.
Deheragoda S.H.
Dissanayake S.C.R.
Ediriweera S.W.
Gajanayake S.P.
Ghaffoor M.S.
Gunasekara D.S.S.
Gunasekera S.D.
Gunawardhana B.S.
Hallaj T.A.
Harshana P.B.S.
Ihalagedara M.C.
Irfan M.I.
Jayasekera N.R.
Jasooriya E.D.
Jayasuriya H.S.P.
Kannangara J.A.
Kariyawasam C.H.
Karunasena V.G.L.G.
Kottahachchy K.O.V.
Kularatne K.S.
Kularatne M.A.
Kuthubdeen M.S.H.
Pavithra M.V.L.
Peiris K.G.H.S.
Peiris S.D.
Perera D.C.D.
Ranatunga R.W.M.D.B.
Siriperuma H.H.M.
Sumathipala U.
Thambawita M.B.
Udumuhandiram U.S.A.
Uthpala L.W.D.D.
Uwais M.M.
Vitharana S.S.
Weerasinghe S.C.P.
Welgama V.N.
Zaheed A.M.
Arunothayan S.
Bawa M.W.M
Dias A.A.G.S
Dissanayake S.D.K
Gamage M.H.D
Habakkala S.P
Jamaldeen M.A
Jayawardena H.A.S
Kulasingham S
Kuruppu K.A.D.S.A
Naizer S.H
Punchinilame S.P.G.H
Rajakaruna H.M.S.H
Siriwardhana V.P.N.B
Tennakoon C.L
Ushara J.K
Warnakulasooriya P.P.G.H
Gamage D.C.Y.
Kavikeshawa P.B.
Ruberu T.Y.W.
Samarakone U.L.