Prefects’ Council 2015/2016

Head Prefect

Abeyanayake S.R.
Senior Deputy Head Prefect

Dole S.I.
Deputy Head Prefects
Academics

Iddawala A.S.
Sports

Fernando C.R.
Clubs & Societies

Shechem S.K.
Information Technology

Karunasinghe N.A.
5S’

Hidaayath H.

Ariyadasa H. G. O. R.

Azeez A. R.

Aziz R. R. A.

Dasanayake D. M. H. M.

De Silva S. V. M.

De Zoysa A. K. D. S.

Dhanapala T. R.

Dharmawardhana W. G. S. U.

Dilshan H. M. L.

Fernando A. H.

Gajanayake G. M. H. M.

Goonetilleke M. K.

Gunarathna V.

Gunarathne H. H. H. S.

Gunatilleke W. D. C. J.

Halwathura H. A. M. S.

Hansitha N. L.

Hashim N. M.

Herath L. B.

Hettige S. R.

Ismath M. I.

Jaffer M. Y.

Jayalath N. V.

Jayasinghe J. A. U. D. K.

Jayasinghe J. M. O. L.

Jayatilaka A. W. T.

Jisam M. M.

Kariyawasam M. C.

Karunarathne E. P. D.

Karunaratne E. C. D. P.

Karunaratne P. T. T.

Karunaratne T. M. J.

Karunasena G. K. S. R.

Krishanth N.

Lekamlage T. M.

Liyanage A. E.

Liyanagunawardena H. P.

Lokugamage H. M.

Mayadunna P. P. J.

Musthafa A. R. R.

Nazeer M. I. R.

Panditharatne D. G.

Pathirage J. K.

Pathirana G. U.

Peiris A. K.

Perera N. H. A. N.

Perera N. N. S.

Perera P. V. C.

Premathilaka P. H. M. B.

Ragul R.

Rajaguru R. M. P. K.

Ranasinghe K. P.

Ranasinghe R. A. D. S. K.

Rasanga D. W. G. M.

Rathnayake S. T. D. D.

Ratnayake N. R.

Samarasekara S. I.

Sammana W. D. A.

Seneviratne S. M. L. V.

Shamaaz M. S. M.

Sharounthan B.

Sindujan K

Subasinghe A. A.

Udishtran R.

Uduwaraarachchi A.

Warnakulasooriya P. P. S. T.

Wickramasinghe U. D. S. N.

Withanapathirana N. N.

Yapa D. G. S. S.

Yasawardena S. N.

Yashvanthan N.